Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Anvendt antropologi

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Niveau Bachelor
ECTS 20 ECTS
Kursusansvarlig
  • Steffen Jöhncke (15-75766768686770306c716a70656d67426370766a7471306d7730666d)
  • Institut for antropologi
Kursusnummer: AANB11007U

Engelsk titel

Applied Anthropology

Kursusindhold

Dette kursus skal gøre de studerende i stand til at bruge deres antropologiske, analytiske færdigheder i forhold til konkrete, samfundsmæssige problemstillinger, udarbejde og formidle relevante løsningsforslag, og reflektere kritisk over det gennemførte arbejde. De studerende skal med udgangspunkt i et stillet projektopdrag udfærdige en problemformulering og en projektplan, gennemføre et udrednings- og analysearbejde, og formidle resultaterne. Arbejdet skal resultere i (1) en eksternt orienteret rapport, der begrunder valg af problemformulering, fremlægger eksisterende og ny viden, rummer en kritisk diskussion af problemstillingen, og opstiller og formidler anbefalinger i forhold til den konkrete opdragsgiver, og (2) en opgave rettet til antropologiske fagfæller, hvor der med udgangspunkt i den gennemførte projektarbejde reflekteres over brugen af antropologiske begreber og perspektiver samt over den anvendte antropologis potentialer og begrænsninger.

Undervisningen består af en forelæsningsrække, en seminarrække samt vejledning.

Seminarrækken tager udgangspunkt i et konkret opdrag fra en ekstern samarbejdspartner inden for kursets udvalgte temafelter.

Seminarrækken vil i løbet af kurset i stadig højere grad foregå som projektsupervision. Det tilstræbes, at de studerende frit kan vælge overordnet tema, men det kan ikke garanteres, da der skal være en nogenlunde ligelig fordeling af studerende på de enkelte hold. I den første del af kurset følger de studerende en ugentlig forelæsning samt vejledningstimer, der indfører de studerende i problembaseret projektarbejde samt den anvendte antropologis teoretiske grundlag, metoder og udfordringer. Den sidste del af kurset består af forelæsninger, seminarer og vejledningsforløb; hertil kommer særskilte timer i praktiske færdigheder, der knytter sig til kurset. I løbet af kurset skriver de studerende portfolio-opgaver, der understøtter projektarbejdets forløb Underviserne fastsætter antal, indhold og form på portfolio-opgaverne; samt formen for feedback til de studerende. Mundtlige præsentationer af projektarbejdets resultater indgår også i undervisningen.

Målbeskrivelse

Når undervisningsforløbet er gennemført, skal den studerende kunne:

 Opstille en antropologisk informeret problemformulering i relation til et  givet projektopdrag. Problemformuleringen skal målrettes opdragsgiveren (og evt. andre, relevante eksterne målgrupper)

  • Udvælge relevant materiale i forhold til problemstillingen, herunder identificere og anvende antropologisk og andet egnet kildemateriale og forholde sig kritisk til samme
  • Demonstrere nuanceret og problematiserende indsigt i den givne problemstilling
  • Udarbejde en analyse på baggrund af problemformuleringen med sigte opstillingen af operationaliserbare løsninger
  • Opstille begrundede forslag og anbefalinger i forhold til den valgte problemformulering, der er målrettet den konkrete opdragsgiver (og evt. andre, relevante eksterne målgrupper)
  • Reflektere kritisk over anvendelsen af antropologisk og anden viden i projektarbejdet og opgaveløsningen
  • Indplacere og diskutere det specifikke opdrag og projektarbejde i relation til anvendelsen af antropologisk viden i mere generel forstand
  • Reflektere over etiske spørgsmål, der knytter sig til projektarbejdet

 

 

Formelle krav

Bacheloruddannelsens 1.-3. semester bør være bestået før kurset Anvendt Antropologi følges.

Tilmelding

Ansøgningsfrist: 1. Juni for efterårssemester, 1. november for forårssemester.

Studienævn

Antropologi studienævn

Underviser

Forelæsningsrække: Steffen Jöhncke

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skema
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger, seminarundervisning og supervision

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Obligatorisk pensum: 300 sider for fælles forelæsningsrække og intro-forløb, og 500 sider for temaundervisning (seminarer).

Herudover skal hver gruppe af studerende udvælge og inddrage ca. 300 siders litteratur af relevans for deres projektarbejde og behandlet med behørig kildekritisk tilgang. Det vil typisk omfatte antropologisk og anden videnskabelig litteratur, rapporter (redegørelser, projektbeskrivelser, evalueringer, osv.) og andre former for policy-dokumenter fra myndigheder og organisationer på det pågældende område, samt statistisk materiale, internetsider, materiale fra tidsskrifter, dagblade og elektroniske medier, osv.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 28
Seminar 28
Projektarbejde 298
Forberedelse 168
Vejledning 16
Øvelser 12
Total 550

Eksamen

Prøveform

Skriftlig aflevering
Projektrapport, der omfatter to dele:
Kurset munder ud i to samtidige skriftlige afleveringer:
1) En rapport rettet til projektets opdragsgiver
2) Et reflekterende essay primært rettet til antropologiske fagfæller

Projekterne og de skriftlige afleveringer udarbejdes i udgangspunkt i grupper på 4-6 personer, men kan undtagelsesvist udarbejdes individuelt eller i mindre grupper. Den enkelte studerendes bidrag skal kunne konstateres, så det sikres at individuel bedømmelse finder sted. Læs mere om gruppeeksaminer i studieordningen.

Længde på rapport til opdragsgiver:
Min. 37.800 og max. 46.200 anslag uanset gruppens størrelse

Længde på reflekterende opgave:
Min. 37.800 og max. 46.200 anslag for en gruppe på 4 personer; der fradrages eller tillægges min. 7.200 og max. 8.800 anslag pr. person ved mindre hhv. større grupper.

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelserne

Censurform

Ekstern censur

Reeksamen

1. reeksamen: En ny opgave med ny problemformulering skal afleveres. Den nye opgave skal indleveres ved den udmeldte reeksamensdato. Den studerende bliver automatisk tilmeldt reeksamen.
2. reeksamen: En ny opgave med ny problemformulering skal afleveres. Den nye opgave skal indleveres ved næste eksamenstermin.
Den studerende skal tilmelde sig reeksamen.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende