Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Antropologi II

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Niveau Bachelor
ECTS 20 ECTS
Kursusansvarlig
  • Peter Fini Henriques (15-7267766774306a6770746b73776775426370766a7471306d7730666d)
  • Institut for antropologi
Kursusnummer: AANB11002U

Engelsk titel

Anthropology II

Kursusindhold

Formålet med Antropologi II er at introducere den studerende for centrale tematiske felter i antropologien, antropologiske metoder og for en etnografisk region. De studerende læser en monografi i løbet af kurset, der er knyttet til den valgte region og de tematiske aspekter, som de studerende har været igennem i løbet af kurset.

De tematiske felter, som tages op på henholdsvis antropologi I og antropologi II skal introducere de studerende til følgende centrale felter: Tid og rum, økologi, økonomi, social organisation, slægtskab, køn/alder, religion/verdenssyn, politik/magt, etnicitet/identitet, forandring/modernisering, repræsentation/genre. Fordelingen af felterne mellem de to kurser fastsættes af underviser. I foråret 2015 gennemgås politik/magt, økologi, økonomi, religion/verdenssyn.

I løbet af semestret er der indlagt en øvelsesuge, hvis overordnede formål er at styrke forståelsen af forbindelsen mellem dataindsamling, analyse og præsentation af resultater.

På Antropologi II udarbejdes som en del af undervisningen 2 skrivetekniske øvelser, der er obligatoriske. De studerende modtager vejledning og tilbagemelding af hjælpelærere i forbindelse med udarbejdelse af de skrivetekniske øvelser. De skrivetekniske øvelser godkendes af underviser. Øvelserne skal være godkendt for at den studerende kan deltage i den afsluttende eksamen.

Målbeskrivelse

Efter afslutningen på undervisningsforløbet på 2. semester, skal den studerende udarbejde et essay, der viser, at han/hun, i forhold til den givne opgaveformulering,  kan:

  • identificere relevante og centrale tematiske aspekter.
  • redegøre for centrale tematiske og regionale forhold, der har været belyst på kurset. Herunder kunne reflektere over forholdet mellem de specifikke regionale forhold og tematiske aspekter.
  • identificere, redegøre for, og sammenligne relevant teori og empiri.
  • identificere fagdebatter og faglige positioner.
  • reflektere over betydningen af de valgte teksters tidsmæssige kontekst hvor dette er relevant.

Med udgangspunkt i det skrevne essay afsluttes eksamen med et mundtligt forsvar.

Anbefalede faglige forudsætninger

Antropologi I bør bestås før Antropologi II følges

Tilmelding

Ansøgningsfrist: 1. november for forårssemester.

 

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i Antropologi

Studienævn

Antropologi studienævn

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skema
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger, holdundervisning, vejledning og studenteroplæg

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

I alt 1200 sider (heraf 200 siders litteratur relateret til metodeseminaret)

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 28
Holdundervisning 84
Forberedelse 342
Eksamen 96
Total 550

Eksamen (Studerende indskrevet på BA i Antropologi)

Prøveform

Mundtlig prøve
12-dages essay med efterfølgende mundtlig prøve. Opgaven kan skrives individuelt eller i grupper på op til 3 studerende. Afleveringens længde: min. 22.500 anslag og max. 27.500 anslag for individuel eksamen. Plus min. 5.400 og max 6.600 anslag pr. ekstra gruppemedlem.

Mundtlig eksamen er 20 minutter ved individuel eksamen (inklusiv votering og bedømmelse). Ved grupper på 2 studerende forlænges den mundtlige eksamen til 30 minutter (inklusiv votering og bedømmelse). Ved grupper på 3 studerende forlænges den mundtlige eksamen til 40 minutter (inklusiv votering og bedømmelse).

Eksamen bedømmes samlet, og der gives én karakter baseret på en samlet vurdering af den skriftlige opgave og den mundtlige eksamen. De to dele indgår med samme vægt i bedømmelsen

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen. Bemærk opfyldes formalia ikke afvises opgaven administrativt. Læs mere her for BA
 

De skrivetekniske opgaver bedømmes internt af underviser. De skrivetekniske opgaver skal godkendes af underviseren inden eksamen kan aflægges.

Censurform

Ingen ekstern censur

Reeksamen

1. reeksamen:
En ny skriftlig og mundtlig eksamen aflægges. Den studerende tilmeldes automatisk 1. reeksamen

2. reeksamen:
En ny skriftlig og mundtlig eksamen aflægges, i næste eksamenstermin for faget. Den studerende skal tilmelde sig reeksamen

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende