Øvelse: Strategisk Værdiansættelse af en virksomhed

Kursusindhold

Formålet med øvelsen er, for de studerende, at lave en værdiansættelse af en virksomhed, med altoverskyggende fokus på den strategiske analyse – og at denne analyse entydigt og kvantitativt skal kobles til væksten i de økonomiske drivers, og derigennem være den væsentligste bidragsyder til forklaring af værdien. Opjustering af fokus på den strategiske analyse (i forhold til klassisk værdiansættelse) medfører samtidig nedjustering af det regnskabstekniske samt WACC. Begge disse elementer bliver således sekundære.

Engelsk titel

Seminar: Strategic valuation of a company

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i økonomi

Øvelsen er primært for KA studerende ved Økonomisk Institut

Målbeskrivelse

Det sværeste ved en klassisk værdiansættelse er at lave en strategisk analyse, der kvantitativt kan forbindes til terminalvæksten i budgetfremskrivningen. Det er samtidig denne terminalvækst der er den vigtigste enkeltstående parameter, ud over WACC og niveauet af strukturelt cashflow i udgangspunktet.

Øvelsesopgaven tænkes struktureret i seks dele og prioriteret nogenlunde som følger. De tre af delene (ca. 60%) skal dække en strategisk makroanalyse (fx PEST), en strategisk industrianalyse (fx Porter’s Five Forces), og en strategisk virksomhedsanalyse (fx værdikæde). Den fjerde del (ca. 13%) skal sammensætte disse strategiske analyser og komme frem til en vækstrate i procent, som en funktion af de tre strategiske analyser. Den femte del (ca. 13%) har med omformuleringen af regnskabet og WACC at gøre, og den sidste del er introduktion og konklusion (ca. 13%).

Alle input i analyserne skal være veldokumenterede således at analyserne fremstår som datadrevne og objektive, frem for udtryk for nogens subjektive og spekulative holdning.

Planlægnings/​​opstarts møde, research og skrivning af seminar opgaven, sessioner med præsentation af egen opgave og kritisk evaluering/feedback til en anden studerendes opgaver, aktiv deltagelse i diskussioner på klassen.

Før præsentationerne skal en "så-færdiggjort-som-muligt" – udgave af opgavenl uploades i Absalon. Efter præsentationerne oploades en redigeret version af opgaven i den Digitale Eksamens portal, som den endelige eksamensopgave. Målet er, at studerende bruger præsentationen som en mulighed for at modtage og bruge den konstruktiv feedback til at forbedre opgaven.

I følge aftale med underviser.

Det er en forudsætning at den studerende kender til strategisk analyse og værdiansættelse af en virksomhed, samt anbefalelsesværdigt at kende til corporate finance basics.

Lektionsplan:

Intromøde: 13. februar 2017 kl 18:15-20:00
Aflevering af præsentations-opgave: Ca. 10 dage før præsentationerne starter
Præsentationer: Uge 19 og 20. Dato og tid aftales med de studerende på intromødet.

Lokaler og skema vil fremgå under "Se skema" lige inden semesteret begynder.

Venligst hold øje med Absalon vedr ændringer– det er den studerendes ansvar at kunne modtage e-mails, abonnere på kalenderen mm for at holde sig opdateret omkring tid og sted - især intromødet.

Det anbefales kraftigt, at de studerende allerede i januar går i gang med de indledende tanker om opgaven. Det anbefales ligeledes kraftigt, at de studerende afleverer et færdigt resultat som præsentations-opgave, eller meget tæt på færdigt. Værdien af feedback og kommentarer er eksponentielt (og ikke bare lineært eller positivt) forbundet med færdighedsgraden af øvelsesopgaven til præsentationerne.


Efterår 2016:

Intromøde / Aftalemøde: Tirsdag 13. september kl. 17-19
Aflevering af ”commitment paper” : Mandag 19. september
Aflevering af præsentations-opgave: Omtrent 10 dage før præsentationerne
Præsentationer af øvelsesopgaver: Uge 46 og 47 (12. – 27. november) efter aftale

Efter præsentationerne er der tid til, for de studerende, at skrive øvelsesopgaven om, og dermed at inkludere det feedback og kommentarer, der kom frem under præsentationerne.
Grundet den særlige proces med genaflevering samt fremdriftsreformen, er der et hårdt tidspres på processen. Det anbefales derfor kraftigt at de studerende allerede i august går i gang med de indledende manøvrer, idet der kun er seks uger fra intromødet til første aflevering. Det anbefales ligeledes kraftigt, at de studerende afleverer et færdigt resultat som præsentations-opgave, eller meget tæt på færdigt. Dette skyldes at værdien af feedback og kommentarer er eksponentielt (ikke bare lineært eller positivt) forbundet med færdighedsgraden af øvelsesopgaven til præsentationerne.
Det er således en empirisk observation, at de øvelsesopgaver, der historisk har været længst fremme i processen ved præsentationerne, også er de øvelsesopgaver der er blevet bedst ved den endelige aflevering. Desuden er det også de selvsamme studerende der har lært mest. Det er min konklusion på dette, at de studerende der kommer bedst fra start, også opnår det bedste resultat i enden, både i form af karakterer, læring, samt i hvor høj grad de har værdsat forløbet.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
- en seminar opgave på dansk.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

 

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
- op til 20% stikprøve censur
Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse i kursusbeskrivelsen og i Studieordningen.

  • Kategori
  • Timer
  • Seminar
  • 20
  • Projektarbejde
  • 186
  • Total
  • 206