Øvelse: Social Ulighed

Kursusindhold

Formålet med den økonomiske øvelse er at give den studerende mulighed for at arbejde med og analysere den måde som den sociale ulighed viser sig på i det danske samfund, og at diskutere og forholde sig til politiske målsætninger og indsatser, der har til formål at reducere den sociale ulighed, herunder at diskutere omfanget af og i hvilken udstrækning social ulighed er en væsentlig udfordring i Danmark. Social ulighed i internationalt komparativt perspektiv kan også ingå.

Engelsk titel

Seminar: Social Inequality

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i økonomi

Øvelsen er primært for KA studerende ved Økonomisk Institut

Målbeskrivelse

Social ulighed er et centralt tema såvel inden for samfundsvidenskaberne som i den samfundsøkonomiske debat. På det seneste har Thomas Piketty’s bestseller ’Capital in the Twenty-First Century’ skabt fornyet interesse om emnet. Social ulighed kan være økonomisk ulighed i samfundet generelt, indkomstulighed mellem forskellige grupper i befolkningen fx unge og ældre eller kvinder og mænd. Social ulighed kan være ulighed i mulighederne for at klare sig godt i uddannelsessystemet fx mellem børn og unge fra hjem, hvor forældrene har en god kompetencegivende uddannelse – og børn og unge fra hjem, hvor forældrene ikke har en kompetencegivende uddannelse. Social ulighed kan også være uligheder på arbejdsmarkedet fx ulighed i arbejdsmiljøbelastninger mellem forskellige erhvervsgrupper, og det kan være ulighed i sundhed hvor såvel sygdomme som middellevetid mv. er socialt skævt fordelt.

Emner inden for øvelsens område kan som allerede nævnt være:

 • Indkomstulighed
 • Ulighed i uddannelseschancer
 • Forskellige former for ulighed på arbejdsmarkedet fx indkomstulighed, ulighed i relation til arbejdsløshedsrisiko og ulighed i arbejdsmiljøbelastninger
 • Social ulighed i sundhed.

Aftalemøde, aflevering af comitment paper, selvstændigt arbejde, præsentationsdage og aflevering af final paper.

Den økonomiske ulighed behandles som nævnt i Thomas Piketty’ ’Capital in the Twenty-First Century’. En introduktion til en række af de problemstillinger, som man kan beskæftige sig med i forbindelse med øvelsen findes i Ploug (red): Social arv og Social Ulighed, Hans Reitzels forlag 2007, mens en introduktion på engelsk til en større række temaer indenfor problemfeltet findes i Grusky (ed): Social Stratification, 1994. En analyse af udviklingen i levevilkår og social ulighed i  Danmark findes i Danmarks Statistiks levekårsrapport, fra 2012, mens en analyse af den stigende sociale ulighed internationalt med fokus på politikker til at imødegå denne udvikling findes i OECD publikationen fra 2011 ’Divided we stand – why inequality keeps rising’.

Deltagelse i øvelsen kræver en grundlæggende teoretisk og empirisk viden om forhold, der har betydning for den måde social ulighed udvikler sig på i et moderne samfund. Den kan være generel viden om udviklingen i den sociale ulighed i Danmark i de seneste 10-20 år, det kan være viden om betydningen af indretningen af arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet for den sociale ulighed og det kan være teoretisk viden om forhold, kræfter og samspil i samfundet, der påvirker udviklingen af den sociale ulighed og den enkeltes muligheder for at klare sig i et moderne samfund. Der vil i øvelsen være mulighed for at beskæftige sig både med empiriske og teoretiske problemstillinger – og øvelsesoplæg kan indeholde såvel empiriske som teoretiske analyser af den sociale ulighed – såvel her i landet som komparativt mellem Danmark og andre lande. At have fulgt faget ’Economic Sociology’ kan være en fordel men er ikke en forudsætning. Faget kræver ikke at man har fulgt micro I og II.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Aflevering af en skriftlig opgave på dansk.
Hjælpemidler

Alle hjælpemidler er tilladt til den skriftlige opgave..

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
op til 20% stikprøve censur på den skriftlige opgave
Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.

 • Kategori
 • Timer
 • Seminar
 • 20
 • Projektarbejde
 • 186
 • Total
 • 206