Mikroøkonomi II

Kursusindhold

Ligesom Mikro I bygger Mikro II emnemæssigt videre på mange af de emner, der blev introduceret mere uformelt i Økonomiske Principper på 1. år. Sammenlignet med Økonomiske Principper sker der i faget en formalisering med brug af teoretiske modeller og præcise, matematiske redskaber.

Men hvor Mikro I gav en grundlæggende beskrivelse af markedsadfærd, ligevægt og efficiens i økonomier med perfekt konkurrence, supplerer og nuancerer Mikro II denne beskrivelse ved at afdække nogle af de fænomener, som findes i virkelige økonomier. Kort sagt: En række markedsimperfektioner, som pr. forudsætning ikke indgår i standardbeskrivelsen af perfekt-konkurrence-økonomier, og som kan forårsage efficiensproblemer og/eller have indkomstfordelingsmæssige konsekvenser.

Undervejs drøftes det, hvilke muligheder der er for gennem økonomisk politik at kompensere for nogle af disse markedsfejl og derved forsøge at sikre efficiens.

Mikro II udgør således det metodiske grundlag for senere fag inden for områder som industriøkonomi, skattepolitik og offentlig økonomi, miljøøkonomi, sundhedsøkonomi m.v.

Emnerne er: 
 

 • virksomheders adfærd, når de har ”market power” og selv kan påvirke priserne, de sælger til – som monopol, evt. prisdiskriminerende

 • samspillet mellem oligopoler, herunder Cournot-, Bertrand- og Stackelberg-ligevægte samt ”entry deterrence”

 • kollektive goder (forsvar, undervisningssystemer mv.), herunder Lindahl-ligevægte

 • eksternaliteter (miljøpåvirkninger, trafiktrængsel mv.)

 • situationer med asymmetrisk information, hvor der opstår principal-agent-problemer, herunder moral hazard og adverse selection

 • samfundsvelfærd, herunder Rawls samt Arrows umulighedsteorem

 • nyere adfærdsøkonomi baseret på empiriske observationer, der bryder med standard neoklassiske forudsigelser af adfærd i valgsituationer

 • grundlæggende spilteori, herunder Nash-ligevægte og underspilsperfekte ligevægte

 • skatters og afgifters forvridende effekter
Engelsk titel

Microeconomics II

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i økonomi – Obligatorisk fag

Målbeskrivelse

Efter kursets afslutning skal den studerende

Viden:

 • På en klar og præcis måde kunne præsentere, redegøre for og definere de begreber og de modeller, der er blevet gennemgået i faget. Heri skal indgå brug af de matematiske modeller, redskaber og begreber, som er blevet anvendt i faget undervejs – en ren verbal fremstilling er ikke tilfredsstillende

 

Færdigheder:

 • Kkunne regne opgaver i de modeller, der er blevet gennemgået, for at kunne demonstrere dels analytiske og matematiske evner og for at kunne udvise en konkret forståelse af modeller og begreber, ligesom der forventes præcise grafiske illustrationer af resultaterne. De studerende er blevet opøvet heri i øvelsestimerne, hvor de ugentlige opgaver i meget høj grad forbereder til eksamensspørgsmålene.
 • Udregne resultaterne matematisk korrekt – det er ikke tilfredsstillende at kunne opstille den rigtige metode, men ikke aritmetisk at kunne udlede det rigtige resultat.
 • Kunne eftervise centrale resultater og kunne besvare, logisk argumenterende, hvorvidt forskellige udsagn om modellerne og deres resultater er sande eller ej.
 • Kunne sætte ord på den økonomiske intuition.
 • Kan relateres modellerne til, og perspektivere i forhold til, økonomiske og økonomisk-politiske problemstillinger.   

 

Kompetencer:

 • Få en forståelse af markedsfejl samt de politik-redskaber, der findes i forhold hertil, som grundlæggende må forventes af en god økonom.
 • Uden besvær kunne begive sig i kast med senere fag som industriøkonomi, spilteori og Mikro III.

Forelæsninger, hvor pensum bliver gennemgået og perspektiveret - så vidt muligt i forhold til empiriske analyser og aktuelle økonomisk-politiske problemstillinger, samt holdundervisning, hvor emner i pensummet studeres og der regnes opgaver.

I tilknytning til holdundervisningen stilles der ca 12-13 mindre, skriftlige hjemmeopgaver, som skal afleveres, Dermed er der typisk en obligatorisk aflevering hver uge. Opgaverne vil blive gennemgået og diskuteret på holdene, når besvarelserne er afleveret. For disse opgavers vedkommende vil gennemgangen i særlig høj grad foregå med involvering af de studerende.

Thomas Nechyba: Microeconomics with Calculus, International Edition, 1. Edition, 2011. Chapters 19, 21-23, 24A, 25, 27-29. ISBN-10: 0538453257  |  ISBN-13: 9780538453257

Birgitte Sloth: "Kontrakter med moralfare", i Grønne Undervisningsnoter nr. 85, Institute of Economics, August 2000, 17 sider.

Birgitte Sloth: "Kontrakter med ugunstig udvælgelse", i Grønne Undervisningsnoter nr. 85, Institute of Economics, August 2000, 19 sider.

Faget er baseret på, at den studerende har fulgt og gennemført Økonomiske Principper samt Matematik. Det er en stor fordel også at have fulgt og gennemført Mikro I.

Lektionsplan:
2 timers forelæsninger 1-2 gange pr uge og 2 timers holdundervisning pr uge i 14 uger.

Tid og sted:
Tid og sted for undervisning kan ses ved at trykke på linket evt. et af linkene til holdene under "Se skema". Forelæsningens tider vises under hvert link (16E står for Efterår 2016)

Hvis linket ikke virker, kan det samme ses her:
https:/​/​skema.ku.dk/​ku1617/​dk/​module.htm
-Vælg: “2200-Økonomisk Institut” (og vent tålmodigt for svar)
-Vælg: “2200-E16; [Navn på kursus]”
-Vælg: Liste
-Vælg “Efterår/Autumn – uge 30-3”
-Tryk: “Se skema”


Bemærk venligst:
- At hold kan ændre dag og tid op til studiestart uden accept af de tilmeldte. Hvis dette sker vil det blive meldt ud samt vil kunne ses i det personlige skema.
- At hvis for mange studerende har ønsket samme hold, fordeles de studerende tilfældigt på de andre hold.
- At holdændring ikke er muligt efter tilmeldingsperioden er afsluttet, dog kun hvis den tilfældige holdtilmelding har lagt en holdtilmelding oven i et andet tilmeldt fag/hold.
- At et hold kan blive lagt sammen med et andet ved for lidt tilmeldte studerende eller ved manglende undervisningsressourcer.
- At det ikke er tilladt at deltage på et hold, man ikke er tilmeldt.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Skriftlig eksamen
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
100 % ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå den højeste karakter skal den studerende på fremragende vis kunne demonstrere de i målbeskrivelsens opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

For at opnå karakteren 12 skal den studerende – uden fejl eller kun med ubetydelige fejl og mangler – besvare eksamensopgaverne, herunder udvise logisk stringens, analytisk kunnen, overblik og præcis brug af matematiske udtryk og modeller.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Øvelseshold
 • 28
 • Forberedelse
 • 133
 • Eksamen
 • 3
 • Total
 • 206