Erhvervsøkonomi

Kursusindhold

Der er tale om det indledende kursus i erhvervsøkonomi. Kurset er funderet i en forståelse af virksomheden og dens handlinger ud fra moderne økonomisk teori. 
Alle emner vil kunne suppleres med videregående fag. Kurset er af praktisk betydning for alle økonomer og vil give studerende, som ikke har økonomistudiet, som hovedstudium et godt udgangspunkt for at arbejde i erhvervslivet. Kurset er funderet i og supplerer undervisningen i økonomiske principper. 
Kurset omhandler regnskabers opstilling og funktion, regnskabsanalyse, investeringsteori, finansieringsteori og teorier om virksomhedens strategi og organisation. 
Undervisningen inkluderer en række cases, opgaver og praktisk træning i regnearksprogrammet Excel.

Engelsk titel

Business Economics

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i økonomi – Obligatorisk fag

Tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi - valgfag på BA delen

Målbeskrivelse

Efter kursets afslutning skal den studerende kunne

Viden:

(Regnskab)

 • redegøre for den økonomiske baggrund for regnskaber og revision samt for begrebet corporate governance

 • redegøre for begrebet asymmetrisk information og forstå dets sammenhæng med corporate governance

 • redegøre for årsregnskabets hoveddele, herunder balance, resultatopgørelse, egenkapitalopgørelse og pengestrømsopgørelse mv.,

 • redegøre for regnskabsdelenes indbyrdes relation samt deres bestanddele, inkl. aktiver, passiver, fremmed- og egenkapital, indtægter og udgifter og øvrige normalt forekommende poster på et regnskab

 • redegøre for virksomhedens basisaktiviteter (finansiering, investering og drift), og for hvorledes disse aktiviteter kan monitoreres via analyser af årsregnskabet

 • redegøre for antagelser og principper i regnskabsvæsenet, herunder matching-princippet og principperne for indregning af indkomst

 • redegøre for forskellen mellem forskellige værdibegreber, herunder markedsværdi, økonomisk værdi og regnskabsmæssig værdi

 • redegøre for principperne for værdisætning af elementerne på virksomhedens balance, herunder nutidsværdi og anskaffelsespris

 • redegøre for principperne i bogføringen og i processen, der fører fra bogføring til årsregnskab

 • redegøre for betydningen af samt styrker og svagheder ved de vigtigste finansielle nøgletal herunder egenkapitalens forrentning, aktivernes omløbshastighed, finansiel gearing

 • redegøre for en virksomheds ”value drivers” og ideen bag dekomponeringen af egenkapitalens forrentning

 

(Investerings- og finansieringsteori)

 • redegøre for årsager til at investere samt for basale koncepter i investering og finansiering, herunder afkast, kapitalgevinst, risiko og risikopræmier og måling heraf

 • redegøre for kriterier for beslutninger om anlægsinvesteringer, herunder kapitalværdi, intern rentefod og tilbagebetalingstid, samt deres styrker og svagheder og indbyrdes sammenhæng

 • redegøre for forskellen mellem forskelle låntyper, herunder annuitets-, serie- og stående lån.

 • redegøre for de basale principper bag obligationsbaserede lån, herunder sammenhængen mellem obligationskurser og effektiv rente

 • redegøre for den elementære porteføljeteori, herunder dokumentere forståelse af diversifikationsprincippet for finansielle aktiver baseret på begreberne korrelation og kovarians

 • redegøre for teorier om prisfastsættelse af finansielle aktiver, herunder CAPM

 • redegøre for indholdet i teorien om efficiente markeder og dens implikationer

(Strategi og organisation)

 • redegøre for basale principper vedrørende optimal prissætning

 • redegøre for begreberne stor- og samdriftsfordele samt basale kontraktteoretiske koncepter, herunder principal-agent-forhold, koordinationsproblemer og diversifikation i en virksomhedskontekst

 • redegøre for virksomhedens vertikale afgrænsning, særligt forholdet mellem virksomhedens egenproduktion og køb på markedet, samt forholdet mellem ufuldstændige og fuldstændige kontrakter, måleproblemer og asymmetrisk information, transaktionsomkostninger, aktivspecificitet og hold-up problemet

 • redegøre for forholdet mellem forskellige faktorer der afgør virksomhedens vertikale integration, herunder afvejningen mellem teknisk efficiens og organisationsefficiens og, samt alternativer til vertikal integration

 • redegøre for begrebet relationsspecifikke omkostninger

Færdigheder:

(Regnskab)

 • Udføre de bogføringsmæssige skridt fra bogføring af simple transaktioner til opskrivning af det endelige årsregnskab

 • Beregne finansielle nøgletal på baggrund af information hentet i et årsregnskab

 • Dekomponere egenkapitalens forrentning på baggrund af information hentet i et årsregnskab

 • Inddrage Excel i løsningen af disse opgaver

(Investerings- og finansieringsteori)

 • Beregne nutidsværdi og fremtidsværdi af betalinger og betalingsrækker, herunder annuiteter og perpetuiteter

 • Omskrive et investeringsproblem til et skema med årlige brutto- og nettobetalinger

 • Udføre beregningsgrundlaget for beslutninger om anlægsinvesteringer herunder beregne kapitalværdi, intern rentefod og tilbagebetalingstid

 • Vurdere følsomheden af investeringsbeslutninger overfor antagelser om problemets parametre

 • Belyse hvorfor forskellige beslutningskriterier undertiden giver forskellige anbefalinger om investeringsbeslutninger

 • Beregne de samlede omkostninger, udtrykt ved den effektive rente, af ved forskellige finansieringsformer, herunder obligationsbaserede lån

 • Benytte historiske afkastdata til at beregne mål for forventet afkast og risiko for enkelte værdipapirer samt for porteføljer af værdipapirer

 • Benytte historiske markedsdata til at beregne betaværdier for værdipapirer

 • Inddrage Excel, herunder funktionen Goal Seek,i løsningen af disse opgaver

(Strategi og organisation)

 • Løse simple optimeringsproblemer for en virksomhed, herunder finde den profitmaksimerende pris og mængde givet antagelser om omkostningsstruktur og efterspørgselsforhold

 • Beregne analytiske størrelser relateret til hold-up problemet, herunder rents og quasi-rents, i konkrete strategiske problemer

 • Analysere kontrakter i konkrete principal-agent-problemer (fx mellem en virksomhed og dens ansatte) og beregne parametrene i den optimale kontrakt.

Kompetencer:

(Regnskab)

 • Give en kritisk vurdering en virksomheds soliditet og rentabilitet ud fra regnskabsmæssige oplysninger og finansielle nøgletal

 • Vurdere i hvilken udstrækning forskelle eller ændringer i profitabilitet hidrører fra finansierings-, investerings- eller driftsbeslutninger via en dekomponering af egenkapitalens forrentning

(Investerings- og finansieringsteori)

 • Diskutere styrker og svagheder ved forskellige beslutningskriterier for anlægsinvesteringer

 • Anvende og diskutere teorien om efficiente markeder med henblik på at vurdere muligheden for, at investeringsstrategier kan skabe et overnormalt afkast

(Strategi og organisation)

 • Vurdere i hvilken grad hold-up problemet er relevant i en konkret strategisk kontekst.

 • Diskutere strategiske valg relateret til virksomhedens vertikale og horisontale afgrænsning i konkrete cases med inddragelse af relevant teori

 

Forelæsninger og holdundervisning

Al undervsiningsmateriale er samlet i kompendiet ”The Economics of the Firm”, 3rd edition, Wiley

Lektionsplan:
4 timers forelæsninger og 4 timers holdundervisning i 14 uger.

Tid og sted:
Tid og sted for undervisning kan ses ved at trykke på linket evt. et af linkene til holdene under "Se skema". Forelæsningens tider vises under hvert link (16E står for Efterår 2016, 17F står for Forår 2017)

Hvis linket ikke virker, kan det samme ses her:
https:/​/​skema.ku.dk/​ku1617/​dk/​module.htm
-Vælg: “2200-Økonomisk Institut” (vent tålmodigt)
-Vælg: “2200-E16; [Navn på kursus]” eller “2200-F17; [Navn på kursus]”
-Vælg: Liste
-Vælg “Efterår/Autumn – uge 30-3” eller “Forår/Spring – uge 4-29”
-Tryk: “Se skema”

Bemærk venligst:
- At hold kan ændre dag og tid op til studiestart uden accept af de tilmeldte. Hvis dette sker vil det fremgå af uddannelsessiderne på KUnet og i det personlige skema.
- At hvis for mange studerende har ønsket samme hold, fordeles de studerende tilfældigt på de andre hold.
- At holdændring ikke er muligt efter eftertilmeldingsperioden er afsluttet.
- At et hold kan blive lagt sammen med et andet ved for lidt tilmeldte studerende eller ved manglende undervisningsressourcer.
- At det ikke er tilladt at deltage på et hold, man ikke er tilmeldt, da lokalet kun har plads til de tilmeldte studerende.
- At holdunderviseren ikke kan rette opgaver fra andre end holdets tilmeldte studerende.

En oversigt over alle fag på 2. semester kan ses på https:/​/​intranet.ku.dk/​polit_ba/​undervisning/​Lektionsplan-F17/​skemaer/​Sider/​default.aspx

ECTS
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 6 timer med opsyn.
---
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
20% censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå den højeste karakter skal den studerende på fremragende vis kunne demonstrere de i målbeskrivelsens opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

Karakteren 12 gives til studerende, der på udtømmende vis opfylder fagets mål, som beskrevet ovenfor, med ingen eller få uvæsentlige mangler.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Øvelseshold
 • 56
 • Forberedelse
 • 157
 • Eksamen
 • 6
 • Total
 • 275